मने राम नाम धुन लागी आज – Mane Raam Naam Dhoon Laagi Aaj Lyrics Hindi

मने राम नाम धुन लागी आज

मने राम नाम धुन लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
मैं तो मोह माया ने त्यागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
ऐसी लगन हरी संग लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

सब बंधन जग का छूट्या आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
हरी चरणा में रम जाऊँ आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
मने राम नाम धुन लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

गुरु अंतर का पट खोल्या आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
हरी नाम बिना नहीं दूजो काज,
सतसंगमें म्हारो मन लाग्यो,
मने राम नाम धुन लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

म्हारे रोम रोम में बस गया राम,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
हरी कारण छोड़ी लोक ने लाज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
म्हने राम नाम धुन लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

म्हारा सपना में रामजी पधारया आज,
सतसंगमें म्हारो मन लाग्यो,
म्हारी जनम जनम की मिट गई प्यास,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
म्हने राम नाम धुन लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

मने मिल गयो राम को आशीर्वाद,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
मैं तो झूम झूम हरी गुण गाऊं आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो,
म्हने राम नाम धुन लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

म्हणे राम नाम धुन लागी आज,
सतसंगमें म्हारो मन लाग्यों,
म्हे तो मोह माया ने त्यागी आज,
सतसंगमें म्हारो मन लाग्यो,
ऐसी लगन हरी संग लागी आज,
सतसंग में म्हारो मन लाग्यो…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *