Hanuman Kavach in English

Hanuman Kavach in English

Shree Ganeshay Namah |

Om asya shree panchamukha hanumat mantrasya Brahmaa rushihi

Gaayatree chandaha

Panchamukha viraata hanumaana devataa hreem beejam

shreem shaktihi kraum keelakam kroom kavacham

kraim astraaya phat iti digbandhah.

Shree Garuda uvaacha

 Atha dhyaanampravakshyaami |

 Shrunu sarvaanga sundari | yat krutam devedevana dhyaanam hanumatah priyam || 1 ||

 panchavaktram mahaabheemam tripancha nayanairyutam |

Baahubhih dashabhih yuktam sarvakaamaartha siddhidam || 2 ||

 Poorvam tu vaanaram vaktram kotisoorya samaprabham |

Damshtraa karaala vadanam bhrukuti kutilekshanam || 3 ||

 Asyaiva dakshinam vaktram naarasimham mahaadbhutam |

Atyugra tejovapusham bheeshanam bhayanaashanam || 4 ||

 Pashchimam gaarudam vaktram vakratundam mahaabalam |

Sarvanaaga prashamanam vishabhootaadi kruntanam || 5 ||

 Uttaram soukaram vaktram krushnam deeptam nabhopamam |

Paataala simha vetaala jvara rogaadi kruntanam || 6 ||

 Oordhvam hayaananam ghoram daanava antakaram param |

Yena vaktrena viprendra taarakaakhyam mahaasuram || 7 ||

 Jaghaana sharanam tatsyaat sarvashatru haram param |

Dhyaatvaa panchamukham rudram hanumantam dayaanidhim || 8 ||

 Khadgam trishoolam khatvaangam paasham ankusha parvatam |

Mushtim kaumodakeem vruksham dhaarayantam kamandalum || 9 ||

 Bhindipaalam gyaanamudraam dashabhih muni pungavam |

Etaani aayudha jaalaani dhaarayantam bhajaamyaham || 10 ||

 Pretaasana upavishtam tam sarvaabharana bhooshitam |

Divya maalya ambara dharam divya gandha anulepanam || 11 ||

 Sarva aashcharya mayam devam hanumat vishvato mukham

Panchaasyam achyutam aneka vichitra varna vaktram shashaamka shikharam kapiraajavaryam ||

 Peetaambaraadi mukutai roopa shobhitaangam

Pingaaksham aadyam anisham manasaa smaraami || 12 ||

 Markatesham mahotsaaham sarvashatruharam param |

Shatru samhara maam raksha shreeman aapadam uddhara || 13 ||

 Om harimarkata markata mamtram idam parilikhyati likhyati vaamatale |

Yadi nashyati nashyati shatrukulam yadi mumchati mumchati vaamalataa || 14 ||

Oum harimarkataaya svaahaa ||

 Om namo bhagavate panchavadanaaya poorva kapimukhaaya sakalashatru samhaarakaaya svaahaa|

 Om namo bhagavate panchavadanaaya dakshina mukhaaya karaala vadanaaya narasimhaaya sakalabhoota pramathanaaya svaahaa |

 Om namo bhagavate panchavadanaaya pashchima mukhaaya garudaananaaya sakala vishaharaaya svaahaa |

 Om namo bhagavate panchavadanaaya uttara mukhaaya aadi varaahaaya sakala sampat karaaya svaahaa |

 Om namo bhagavate panchavadanaaya oordhva mukhaaya hayagreevaaya sakalajana vashankaraaya svaahaa |

Om shree panchavadanaaya aanjaneyaaya namaha |

According to Hindu Mythology chanting of Hanuman Kavach regularly is the most powerful way to please God Hanuman and get his blessing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *